Darba laika uzskaites sistēmas programmatūras licenču piegāde ar 1 (viena) gada garantiju

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments,
tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/217
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Darba laika uzskaites sistēmas programmatūras
licenču piegāde ar 1 (viena) gada garantiju
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „DPA”, Ls 1289,25 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit deviņi lati 25 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 13.12.2013.;
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]