Centrālās ieejas kāpņu remonts Siguldā Šveices ielā 12

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/110
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Centrālās ieejas kāpņu remonts Siguldā, Šveices ielā 12
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ABOVA Ls 706,10 (septiņi simti seši lati
un 10 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 26.06.2013.;
Izpildes termiņš: 28.06.2013. – 28.07.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]