Biļešu termopapīra iegādi VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/37
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Biļešu termopapīra iegādi VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „CORE DIVISION SIALs 1851,15 (viens tūkstotis
astoņi simti piecdesmit viens lats un 15 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 13.02.2013.;
Izpildes termiņš: 13.02.2013. – 05.03.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]