Ārējā kanalizācijas izvada remonts Rīgā, Tilta ielā 11/1

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/163
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Ārējā kanalizācijas izvada remonts Rīgā, Tilta ielā 11/1
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „RITEH Ls 1029,35 (viens tūkstotis divdesmit
deviņi lati  un 35 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 02.09.2013
Izpildes termiņš: 02.09.2013. – 30.09.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]