Apsargātas autostāvvietas noma VSAA autotransportam Jelgavā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/185
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Apsargātas autostāvvietas noma VSAA
autotransportam Jelgavā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Jānis A Ls 240,00 (divi simti četrdesmit lati
un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 30.09.2013.
Izpildes termiņš: 01.10.2013. – 30.09.2013.

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]