SIA „Komerccentrs DATI grupa”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 12. februāra rīkojumu Nr. 01-2/41 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Serveru piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/39) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/39
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Serveru piegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 27.03.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 27.02.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Komerccentrs DATI grupa”, līgumcena

Ls 16112,22 (sešpadsmit tūkstoši viens simts divpadsmit lati 22 santīmi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 07.10.2013.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]