SIA „Datakom”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores
I. Šmitiņas 2013. gada 11. aprīļa rīkojumu
Nr. 01-2/92 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Disku masīva papildinājuma iegāde Datu noliktavas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas
Nr. VSAA – 2013/86) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/86
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Disku masīva papildinājuma iegāde Datu noliktavas vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 06.08.2013.
plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 05.07.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Datakom”, līgumcena

Ls 66858,78 (sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi lati 78 santīmi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 11.09.2013.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]