Drukas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2019/6

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Drukas pakalpojumi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „AVP reklāma” EUR 140.00 (viens simts četrdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

29.01.2019.
Izpildes termiņš: 29.01.2019. – 31.12.2019, un līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [07.02.2019]