SIA „Baltic Translations”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu 
speciāliste Anda Daine 
tālr. 67013628, fakss: 67013636 
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/157

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

„Tulkošanas pakalpojumi”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 24.01.2018. plkst. 11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 12.01.2018.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Baltic Translations” EUR 41901,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti viens euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

26.02.2018., izpildes termiņš:
01.03.2018. – līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no tā abpusējas parakstīšanas dienas, un līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien līgums nav izbeigts pirms termiņa.

Lēmums
Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.03.2018]