Izmaiņas VSAA sniegtajos pakalpojumos 2021.gadā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/160

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

informācijas publicēšana blogā topošo un esošo vecāku informēšanai par VSAA pabalstiem

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Brilliant Events” EUR 356,50 (trīs simti piecdesmit seši euro un 50 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

26.11.2018.
Izpildes termiņš: 26.11.2018. – 21.12.2018., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [05.02.2019]