2015. gads

VSAA budžeta izdevumu analīze

IZDEVUMU VEIDI 2015.g. IV cet.tāme (06.01.2016.) 12 mēn. Izdevumi 2015.             euro 12 mēnešu izdevumi% pret gada plānu  
(vid.norm. 100 %)  *)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 10,629,571 10,624,828 99.96
atalgojums 8,157,325 8,157,325 100.00
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2,008,384 2,005,648 99.86
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas 463,862 461,855 99.57
Preces un pakalpojumi, t.sk: 3,312,319 3,310,932 99.96
darba telpu uzturēšana 1,385,087 1,383,700 99.90
vēstuļu nosūtīšana 190,594 190,594 100.00
telekomunikāciju pakalpojumi 32,095 32,095 100.00
2.līmeņa administrēšana 733,450 733,450 100.00
IT un IS uzturēšana 745,677 745,677 100.00
biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana 102,846 102,846 100.00
transporta uzturēšana 18,325 18,325 100.00
administrēšanas izmaksas 104,245 104,245 100.00
Starptautiskā sadarbība 19,422 19,422 100.00
Kapitālie izdevumi 866,131 866,131 100.00
KOPĀ: 14,827,443 14,821,313 99.96

 

Publicēšanas datums: [24.04.2018]