Oficiālā statistika

Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā.

Analizējot datus, lūdzam ņemt vērā normatīvo aktu izmaiņas, kas var ietekmēt datu  salīdzināšanu un interpretāciju.

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmu

Statistika par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, ieguldījumu plānu līdzekļiem un daļu vērtībām, kā arī gada pārskati par shēmas darbību un cita noderīga informācija atrodama sadaļā „2. pensiju līmenis”

Statistika par VSAA pakalpojumiem un sociāli apdrošinātām personām

Metadati

Statistika par pensiju un pabalstu saņēmēju skaitu un vidējiem apmēriem pieejama mēnešu griezumā. Informācija tiek publicēta pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 5.datumā plkst.14:00.

Ja personai tiesības uz Latvijas pensiju rodas, ņemot vērā tikai Latvijas apdrošināšanas periodus, pensiju aprēķina saskaņā ar nacionālajām tiesību normām. Ja Latvijas apdrošināšanas periods nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas pensiju, tad tiesību noteikšanā ņem vērā arī citu ES/EEZ dalībvalstu vai līgumvalstu apdrošināšanas periodus, bet pensiju aprēķina, ņemot vērā tikai Latvijā uzkrāto pensijas kapitālu. Līdz ar to šādām personām Latvijas pensijas piešķirtais apmērs var būt mazāks par valstī noteikto minimālo pensiju.

Statistika par sociāli apdrošināto personu skaitu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu tiek publicēta par gadu pārskata gadam sekojošā trešā mēneša 20.datumā plkst.14:00.

Oficiālās statistikas dati dzimumu, vecumu un administratīvi teritoriālo vienību griezumā pēc pieprasījuma ir pieejami bez maksas.

Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu alga EUR
Ikmēneša informācija par pabalstiem un pensijām:

Pensiju skaits sadalījumā pēc apmēra:

Lai izveidotu ziņojumu, atzīmējiet pārskata grupu(as) un izvēlieties gadu un mēnesi!

Sociālā apdrošināšana

Valsts sociālie pabalsti

Lai izdrukātu visus šajā pārskatā ietvertos datus, drukas iekārtas parametros (properties) jāizvēlas režīms „Landscape”.


Izvēlētie parametri:
Pārskata grupa(-s): Sociālā apdrošināšana
Gads: 2018
Mēnesis: marts

Sociālā apdrošināšana Skaits Vidējais apmērs, EUR
Vecuma pensija 452 734 323.00
Invaliditātes pensija 75 064 171.73
Apgādnieka zaudējuma pensija 16 097 175.78
Izdienas pensija (no 2011.g. t.sk. resoru pensijas no valsts pamatbudžeta) 10 671 440.38
Bezdarbnieka pabalsts 33 148 282.60
Slimības pabalsts 45 800 358.85
Maternitātes pabalsts 2 136 1 628.94
Paternitātes pabalsts 726 301.70
Vecāku pabalsts 23 160 380.52
Apdrošināšanas atlīdzība par darbspēju zaudējumu, ja kaitējums darbā nodarīts pēc 01.01.1997. 11 396 318.45
Apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību 68 274.60
Kaitējuma atlīdzība, ja kaitējums darbā nodarīts līdz 01.01.1997. 1 020 96.92
Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuram noteikta invaliditāte 2 386 211.26
Apbedīšanas pabalsts no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 2 722 546.15
Vienreizējs pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam 530 547.10
Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam - -

Publicēšanas datums: [26.03.2020]