Iemaksu nodaļas vecākā inspektora – valsts civildienesta ierēdņa vakance

Iemaksu nodaļa

aicina savā kolektīvā

vecākā inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatā

                         (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Tilta ielā 9, Rīgā)

_______________________________________________________________________

Piedāvājam:

 • mēnešalgu no 745.00 EUR līdz 874.00 EUR (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam) pirms nodokļu nomaksas; (amatam noteikta 23. saime “Klientu apkalpošana”, III A līmenis un 8 mēnešalgu grupa);
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātā pusgada).

Pamatpienākumi:

 • analizēt informāciju sociāli apdrošināto personu kontos, noskaidrot kļūdu cēloņus un labot kļūdas no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem apdrošināmo personu informācijā par apdrošināšanas periodiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iemaksu objektu;
 • reģistrēt sociāli apdrošināto personu kontos informāciju, ko sniedz Saeima un nozaru ministrijas;
 • reģistrēt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par bijušajām pašvaldības domes (padomes) amatpersonām, par personām, kas brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai un personu veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai gadījumos, kad darba devējs iemaksas nav veicis;
 • aprēķināt pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs);
 • vēlama pieredze administratīvā procesa piemērošanā valsts un pašvaldības iestādēs (ne mazāk par gadu pēdējo piecu gadu laikā);
 • vispārējās zināšanas par administratīvo procesu, valsts sociālo apdrošināšanu un to reglamentējošajām normām;
 • valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpē;
 • svešvalodas zināšanas –krievu un vēlams arī angļu valodas zināšanas (vismaz A2 līmenī);
 •  komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā līdz 2020. gada 2. jūnijam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē europass.lv;
 • motivētu pieteikuma vēstuli.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu  sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai pa pastu: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz Iemaksu nodaļas vecākā inspektora amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 02.06.2020.

 Tālrunis uzziņām: 67389149

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka uz konkursa 2.kārtu aicinātajiem pretendentiem intervijas laikā būs jāuzrāda augstāko izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [20.05.2020]