Aizvērt

Pensiju sistēmas 3 līmeņi

Kopš 2001.gada jūlija Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma, kas ietver 1.līmeni (valsts obligātā nefondēto pensiju shēma), 2.līmeni (valsts fondēto pensiju shēma) un 3.līmeni (privātā brīvprātīgā pensiju shēma).
Publicēšanas datums: [15.02.2016.]

Apdrošināšanas stāžs

Lai rastos tiesības uz valsts pensiju, ir nepieciešams apdrošināšanas stāžs, kura ilgums katram veidam ir atšķirīgs. Apdrošināšanas stāžam var būt nozīme arī pensijas apmēra noteikšanā. Apdrošināšanas stāžs veidojas no apdrošināšanas periodiem, kuros veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecīgajam sociālās apdrošināšanas veidam. Apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīti arī ...
Publicēšanas datums: [30.05.2016.]

Vecuma pensija

Tiesības uz vecuma pensiju ir Latvijā dzīvojošām personām, kuras bijušas pakļautas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai un sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu.
Publicēšanas datums: [01.02.2017.]

Invaliditātes pensija

Invaliditātes pensiju piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošām apdrošinātajām personām ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ja tās atzītas par invalīdiem, izņemot personas, kuru invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Invaliditātes pensiju piešķir uz visu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteikto invaliditātes laiku, bet ne ilgāk...
Publicēšanas datums: [18.02.2014.]

Apgādnieka zaudējuma pensija

Apgādnieka zaudējuma pensiju (izņemot, ja apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), ja apgādnieks ir bijis apdrošinātā persona, piešķir Latvijas teritorijā dzīvojošiem darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem: 1) bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem; 2) bērniem no 18-24 gadiem, ja mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās dienas ...
Publicēšanas datums: [03.04.2017.]

Izdienas pensija

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atsevišķās profesijās strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību, un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju līdz 1999. gada 1. janvārim ir nostrādātas 3/4 no Nolikumā par izdienas pensijām noteiktā laika; 2)atsevišķām kategorijām ...
Publicēšanas datums: [16.02.2017.]

Speciālā valsts pensija

Tiesības saņemt speciālo valsts pensiju ir bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem
Publicēšanas datums: [02.01.2014.]

Tiesības uz vecuma pensiju 2016.gadā

Normatīvais akts: likums „Par valsts pensijām” (turpmāk - likums)
Publicēšanas datums: [18.03.2016.]

Pensiju indeksācija

2017.gada 1.oktobrī pārskata vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2017.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 349 euro, bet pensijām, kuru apmērs pārsniedz 349 euro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 349 euro, piemērojot indeksu 1,0439
Publicēšanas datums: [01.09.2017.]

Pensiju izmaksa

Pensiju pārskaita personas Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, izmaksā pakalpojumu sniedzēja izmaksas vietā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā.
Publicēšanas datums: [15.02.2016.]